چند ساحل زیبا اروپا که باید حتما آنھا را ببینید

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات


برچسب ها


آخرین تور ها


چند ساحل زیبا اروپا که باید حتما آنھا را ببینید

چند ساحل زیبا اروپا که باید حتما آنھا را ببینید

چند ساحل زیبا اروپا که باید حتما آنھا را ببینید

ﻗﺎره اروﭘﺎ ﺳواﺣل ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ و دﯾدﻧﯽ دارد. ﺑرﺧﯽ از آنھﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗه ﺷده ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن زﯾﺎدی دارﻧد، ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗ و ﮐﻣﺗر ﮔردﺷﮕری آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد. ﺑرای دﯾدن ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺳواﺣل زﯾﺑﺎ ، ﺑﮭﺗرﯾن راه اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﯾﻖ اﺳت و ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد زﯾﺑﺎﯾﯽھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﻗﺎره ﺳﺑز را در ﻣﺳﯾری ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻧظﺎره ﮐﻧﯾد. در اﯾن ﻣﻘﺎﻟه ﻗﺻد دارﯾم ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ۵ ﺳﺎﺣل زﯾﺑﺎ در اروﭘﺎ اﺷﻧﺎ ﮐﻧﯾم.

 

Giulia Santa ، ﮐرواﺳﯽ

ﺳواﺣل ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎی زﯾﺎدی در در ﮐﺷور ﮐرواﺳﯽ وﺟود دارد، اﻣﺎ ﺧﻠﯾﺞ ﻧﻌل اﺳﺑﯽ در Giulia Santa ﺑﺎ ﻣﺎﺳه ﺳﻔﯾدش در ﺻدر ﻓﮭرﺳت ﺳواﺣل ﮐرواﺳﯽ ﻗرار دارد و ﺟزو زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺳﺎﺣلھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳت. ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﻣﺎﯾل در ﺟﻧوب Vecchio Porto زﯾﺑﺎ، ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ آﺑﯽ ﺷﻔﺎف و ﺑراق واﻗﻊ ﺷده ﮐه ﺑﺎ ﺗوﺟه ﺑه ﻋﻣﻖ ﮐم آب در اﯾن ﺳﺎﺣل ﺑرای ﺧﺎﻧوادهھﺎﯾﯽ ﮐه ﺑچه ھﺎی ﮐوﭼﮏ دارﻧد ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻧﺎﺳب اﺳت. ھﻣﭼﻧﯾن ﺑه دﻟﯾل وزش ﺑﺎد ﻣﻼﯾم ، اﯾن ﺳﺎﺣل ﺑﺳﯾﺎر ﺑرای ﮐﺎﯾﺎکراﻧﺎن و ﭘﺎرو ﺳواران ﻣﺣﺑوب اﺳت. ﮔردﺷﮕران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در زﯾر ﺳﺎﯾه ﮐﺎج ھﺎی ﭼﺗری ﺷﮑل اﯾن ﺳﺎﺣل اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑه ﺟﻣﻊ ﮔردﺷﮕران ﭘﺎریسی ﮐه در ﺳﺎﺣل ﺑر روی ﺷن ھﺎ در ﺣﺎل ﺗﻔرﯾﺢ ھﺳﺗﻧد بپیوندند، . ﺳﺎﺣل Giulia Santa در ﻣﺎهھﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﭘذﯾرای طﯾف زﯾﺎدی از ﮔردﺷﮕران اﺳت.

ﺑرای اﻗﺎﻣت در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺳﺎﻧﺗﺎ ﺟوﻟﯾﺎ، ھﺗل ﮐﺎزادﻟﻣﺎر در ﻧزدﯾﮑﯽ اﯾن ﺳﺎﺣل واﻗﻊ ﺷده ﮐه ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻗﺎﻣﺗﯽ روﯾﺎﯾﯽ را در اﯾن ھﺗل ﺗﺟرﺑه ﮐﻧﯾد. ھﺗل ﮐﺎزادﻟﻣﺎر دارای ﯾﮏ رﺳﺗوران ﺳﺗﺎره دار ﻣﯾﺷﻠﯾن و ﻣﻧطﻘه ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت و ﺑﺎ رزرو اﺗﺎق ھﺎی ﺗراس دار اﯾن ھﺗل، از ﻣﻧﺎظر ﺧﻠﯾﺞ ﭘورﺗو وﮐﯾو ﻟذت ﺧواھﯾد ﺑرد.

 

Giulia Santa - چند ساحل زیبا اروپا

 

Porto Katsiki ، یونان

در اواسط دھه ۱۹۹۰ زیرساختهای یک ساحل مدرن به این گوشه از ساحل ناھموار در غربی لفکادا رسید و سرانجام ساحل پورتو
کاتسی کی برای عموم بازگشایی شد . اکنون، این ساحل کی از محبوب ترین سواحل در یکی از بھترین جزایر ی پونان است که توسط
صخرهھای سفید زیبا احاطه شده است. دریای عمق آبی این ساحل نقطه ای عالی برای شنا است و با توجه به سایه صخره ھا که
ساحل را تا ظھر پوشش می دھند گردشگران تا ھنگام غروب افتاب می توانند از حضور در ساحل استفاده کنند. نکته بسیار مھم در
باره این ساحل این قایق ھا از ورود به خلیج منع میشوند و گردگشران می توانند از مناظر طبیعی صاحل لذت ببرند.
برای اقامت در نزدیکی پورتو کاتسیکی یک خانه ساحلی در ویلا لفکادا در فاصله ۳۵ دقیقه ای با ماشین از ساحل پورتو کاتسیکی
قرار دارد که امکان اقامت شش تا ھشت نفر را دارد که نسبت به بسیاری از اقامتگاه ھای موجود امکانات بھتری دارد و ھمچنین
دارای یک استخر زیبا است.

 

Porto Katsiki - چند ساحل زیبا اروپا

 

ﻧروژ ، Kvalvika beach

ﻧروژ ﺑﯾﺷﺗر ﺑه ﺧﺎطر ﮐوه ھﺎی ﺳر ﺑه ﻓﻠﮏ ﮐﺷﯾده و ﻓﻼﺗﮭﺎﯾش ﺷﻧﺎﺧﺗه ﺷده اﺳت و ﮐﻣﺗر از اﯾن ﮐﺷور ﺑه ﺧﺎطر ﺳواﺣل آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود. اﻣﺎ در ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺟزاﯾر ﻧﺎھﻣوار و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘﯾﻣﺎﯾش Lofoten – در اﻋﻣﺎق داﯾره ﻗطب ﺷﻣﺎل – درﯾﺎ ﺑه ھﻣﺎن اﻧدازه ﺷﻔﺎف اﺳت. ﻟﻐزش ﺷن ھﺎی طﻼﯾﯽ ﮐواﻟوﯾﮑﺎ ﮐه در ﻣﯾﺎن ﺻﺧره ھﺎی ﭘرﺷﯾب، ﮐه ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎً ﺑه ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﺻل ﺷده اﻧد و ﻣﻧطﻘه ﺗﻘرﯾﺑﺎً ھﻣﯾﺷه ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻧه اﺳت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده را ﺑرای ﮔردﺷﮕران ﺑوﺟود آورده اﺳت. ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑه اﯾن ﺳﺎﺣل ﺑﺎﯾد از ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺗوس و ﺟﺎدوﯾﯽ ﺗرﯾن ﻣﻧﺎظر ﻋﻠﻔزارھﺎی ﮔل وﺣﺷﯽ ﻋﺑور ﮐﻧﻧد و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﯾد در طول راه ﺗوﻗف ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﮐﻣپ ﺷﺑﺎﻧه ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧد. از زﯾﺑﺎ ﺗرﯾن اﯾن ﺳﺎﺣل در اواﺧر ﻋﺻر و ھﻧﮕﺎم ﻏروب اﻓﺗﺎب اﺳت ﮐه ﺧورﺷﯾد در اب درﯾﺎ ﻏوطه ور ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻗﺎﻣﺗﯽ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺣل Kvalvika ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود اﺳت و ﺗﻌداد ھﺗل ھﺎ در ﺟزاﯾر ﻟوﻓوﺗن ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت. ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣت ﺑه ﺳﺎﺣل، ﻟﯾدرﺳن رورﺑور اﺳت، ﻣﺳﺎﻓرﺧﺎﻧه ای اﺳت ﮐه ﺑه ﺳﺑﮏ آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ، آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺷﺗرک و … ﺳﺎﺧﺗه ﺷده اﻣﺎ ﻣﻧظره ﻓﻼت و ﺷﻔﻖ ھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ از ﺗراس اﺗﺎق ھﺎی اﯾن ھﺗل ﺑﺳﯾﺎر دﯾدﻧﯽ اﺳت.

 

Kvalvika beach - چند ساحل زیبا اروپا

 

Macarella Cala ، اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ

اﯾن ﺧﻠﯾﺞ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ ﮐه آن را ﺑه ﺑﮭﺷت ﺗﺷﺑﯾه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در اﺻﯾلﺗرﯾن و ﺑﮑرﺗرﯾن ﺟزﯾره Balearic واﻗﻊ شده است و توسط یکی از ﺧﯾرهﮐﻧﻧدهﺗرﯾن و آﺑﯽ رﻧﮓ ﺗرﯾن آبھﺎی ﺟﮭﺎن اﺣﺎطه ﺷده اﺳت. ﺑه دو روش ﻣﯽ ﺗوان ﺑه اﯾن ﺧﻠﯾﺞ رﺳﯾد راه اول از طرﯾﻖ ﻗﺎﯾﻖ اﺳت و ﻣﺳﯾر دوم از راه زﻣﯾﻧﯽ ﮐه در ﻧزدﯾﮑﯽ آن ﯾه ﭘﺎرﮐﯾﻧﮏ ھم ﺑرای ﭘﺎرک ﮐردن اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎ ﻗرار داده ﺷده اﺳت. ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮔردﺷﮕراﻧﯽ ﮐه ﺑه اﯾن ﺳﺎﺣل ﻣﯽ آﯾﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻣﺣﯾط آرام رﺳﺗوراﻧﯽ ﮐه روی ﻗوس ﻣﺎﺳﮫای ﺳﻔﯾد و ﺑﮑراﯾن ﺳﺎﺣل واﻗﻊ ﺷده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. در ﻣﯾﺎن اﻧﺑوه ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑه ھﻣراه ﻣرﺑﯽھﺎی ﺧود در اﻣﺗداد ﻣﺳﯾر ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ به Macarella Cala، ﺑرﺳﯾد. ﺑرای اﻗﺎﻣت در ﻧزدﯾﮑﯽ Marcarella Cala ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ، ﺑه ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه در ﭼﻧد ﻗدﻣﯽ ﺳﺎﺣل در d’Algaiarens Cala ﺑروﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ 30 دﻗﯾﻘه راﻧﻧدﮔﯽ از Marcarella Cala ﺑه ﻣزرﻋه ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼﮭﺎر اﺗﺎق و ﺷش آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺧواھﯾد رﺳﯾد.

 

Macarella Cala - چند ساحل زیبا اروپا

 

اشتراک گذاری این پست

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.