مشاهده
7 روز سوییس – ایتالیا (TK2043)7 روز

7 روز سوییس – ایتالیا (TK2043)

 • 4 ستاره
 • 11 خرداد 1403
 • ژنو - لوزان - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۷۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – ایتالیا (TK2050)9 روز

9 روز فرانسه – ایتالیا (TK2050)

 • هتل 5 ستاره‌ و ‌‌4 ستاره
 • 28 خرداد 1403
 • پاریس - رم
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۳۹۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – ایتالیا (QR2058)9 روز

9 روز فرانسه – ایتالیا (QR2058)

 • هتل ‌‌4 ستاره
 • 12 تیر 1403
 • پاریس - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3490 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2067)9 روز

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2067)

 • هتل 4 ستاره و 5 ستاره
 • 26 تیر 1403
 • پاریس - ونیز - میلان
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3890 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2069)11 روز

11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2069)

 • هتل 4 ستاره و 5 ستاره
 • 01 مرداد 1403
 • پاریس + ونیز ، فلورانس + رم
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 4590 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس-ایتالیا-اسپانیا (TK2072)10 روز

10 روز سوییس-ایتالیا-اسپانیا (TK2072)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • 10 مرداد 1403
 • زوریخ + رم + بارسلون
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی +3890 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
13 روز سوییس – ایتالیا (TK2073)13 روز

13 روز سوییس – ایتالیا (TK2073)

 • هتل 4 ستاره و 5 ستاره
 • 15 مرداد 1403
 • ژنو - لوزان + زوریخ - لوسرن + ونیز - فلورانس + رم
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 4990 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2077)9 روز

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2077)

 • هتل 4 ستاره
 • 22 مرداد 1403
 • پاریس - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3390 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
12 روز فرانسه-ایتالیا-اسپانیا (TK2079)۱2 روز

12 روز فرانسه-ایتالیا-اسپانیا (TK2079)

 • هتل 4 ستاره
 • 25 مرداد 1403
 • پاریس - رم - بارسلون
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 4590 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس – ایتالیا (EK2082)10 روز

10 روز سوییس – ایتالیا (EK2082)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • 31 مرداد 1403
 • زوریخ - لوسرن، اینترلاکن + ژنو + رم
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3990یورو
جزییات بیشتر