مشاهده
11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2090)11 روز

11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2090)

 • هتل 4 ستاره و 5 ستاره
 • 12 شهریور 1403
 • پاریس + ونیز + فلورانس - پیزا + رم
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 4590 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز سوییس – ایتالیا (TK2093)9 روز

9 روز سوییس – ایتالیا (TK2093)

 • هتل 4 ستاره
 • 14 شهریور 1403
 • زوریخ - لیختن اشتاین + رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3590 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز سوییس – ایتالیا (TK2095)9 روز

9 روز سوییس – ایتالیا (TK2095)

 • هتل 4 ستاره
 • 15 شهریور 1403
 • زوریخ + لوگانو + میلان
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3290 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
12 روز فرانسه-ایتالیا-اسپانیا (TK2100)۱2 روز

12 روز فرانسه-ایتالیا-اسپانیا (TK2100)

 • هتل 4 ستاره و 5 ستاره
 • 20 شهریور 1403
 • پاریس - رم - بارسلون
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 4690 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2102)9 روز

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2102)

 • هتل 4 ستاره
 • 26 شهریور 1403
 • پاریس - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس – ایتالیا – اسپانیا (EK2104)10 روز

10 روز سوییس – ایتالیا – اسپانیا (EK2104)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • 27 شهریور 1403
 • زوریخ + رم + بارسلون
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3990 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2105)9 روز

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2105)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • 29 شهریور 1403
 • پاریس + ونیز + میلان
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3690 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز سوییس-ایتالیا (TK۱۹۹۰)9 روزsoldout

9 روز سوییس-ایتالیا (TK۱۹۹۰)

 • هتل 4 ستاره و ۵ ستاره
 • ۱۴ آبان ۱۴۰۲
 • زوریخ - میلان - ونیز
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK۱۹۹۱)9 روزsoldout

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK۱۹۹۱)

 • هتل 4 ستاره
 • ۱۳ آذر ۱۴۰۲
 • پاریس - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+2590 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
۹ روز فرانسه-ایتالیا (TK۱۹۸۹)9 روزsoldout

۹ روز فرانسه-ایتالیا (TK۱۹۸۹)

 • هتل 4 ستاره
 • ۱۹ بهمن ۱۴۰۲
 • پاریس - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+2590 یورو
جزییات بیشتر